Νέο Voucher 29-64 2016

ΝΕΟ VOUCHER 29 - 64 2016

Αναρτήθηκε το προσχέδιο της προκήρυξης για το πρόγραμμα Voucher 29 - 64 που αφορά 23.000 ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών (γεννηθείς από 1/1/1952 έως 31/12/1987), εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ».

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέλθει συνολικά στα 2.600 €

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών, πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και πρακτική άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 59 διαφορετικών ειδικοτήτων, που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

 • Εμπόριο
 • Logistics
 • Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
 • Τρόφιμα-Ποτά
 • Ενέργεια
 • Βιομηχανία
 • Αγροτικός Τομέας

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται στα 600 €. Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται στα 2.000 €**όπου συμπεριλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (θεωρίας & πρακτικής) δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες όπου έγινε η πρακτική εξάσκηση, εφ΄ όσον το επιθυμούν, να προσλάβουν άτομα με δυνατότητα επιχορήγησης διαμέσου άλλης δράσης του υπουργείου εργασίας.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με μοριοδότηση, με ανώτατο όριο μορίων τα 105.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο πρόγραμμα**:

Οι ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομήσουν σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ
 • Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας Φορολογικού Έτους 2015
 • Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού Εθνικής ή άλλης Τράπεζας
 • Υ/Δ ότι δεν είμαι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής. (θα σας δοθεί από εμάς)
 • Υ/Δ ότι δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από ΕΚΤ κατά το τελευταίο 2μηνο πλην προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ που οδηγεί σε πιστοποίηση. (θα σας δοθεί από εμάς)
 • Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης (από Δήμο ή ΚΕΠ)

Σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας οφείλουν να προσκομιστούν επιπλέον των ανωτέρω ορισμένα από τα ακόλουθα:

 • Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
 • Για μισθωτούς δημοσίου τομέα: Βεβαίωση οικείου φορέα, από την οποία προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια εμπειρίας
 • Για δικαιολογητικά που αποδεικνύουν εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Σε περίπτωση ύπαρξης Αναπηρίας (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) οφείλουν να προσκομιστού επιπλέον:

 • κάρτα του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ
 • ή Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητά του για εργασία.

Σε περίπτωση Ύπαρξης Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα ακόλουθα:

 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • και ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.

** Τα στοιχεία όλων των ανωτέρω πληροφοριών προκύπτουν από το προσχέδιο προκήρυξης του προγράμματος και δύναται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις κατά την τελική προκύριξη του προγράμματος.

Για το επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher ανέργων από 29 έως 64 ετών δεν έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη ακόμα. Πολλοί άνεργοι έχουν ήδη καταθέσει στοιχεία σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, εδώ και αρκετούς μήνες. Πληροφορίες δίνουν την προκήρυξη εντός των επόμενων ημερών.

Η συμπλήρωση και η αποστολή στοιχείων αποτελεί ένδειξη ενδιαφέροντος και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας με το Κέντρο στο οποίο τα καταθέσατε. Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε εσείς το Κέντρο που θα συνεργαστείτε. Προφανώς συμφέρων σας είναι να επιλέξετε το Κέντρο που βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι σας ή σας εξυπηρετεί η μεταφορά από και προς αυτό.

Επιλέξτε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΑΝΩΣΗ ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ που βρίσκεται στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ Δήμητρος 35 (απέναντι από τον Σκλαβενίτη). Τηλέφωνα 2105561269 – 2105561698 – 6947040659 (Vodafone) – 6982100064 (What’ up).