Πρόγραμμα για την απόκτηση Πράσινων & Ψηφιακών δεξιοτήτων


Πρόγραμμα για την απόκτηση Πράσινων & Ψηφιακών δεξιοτήτων


Το ΚΔΒΜ ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ υλοποιεί προγράμματα στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΙΙ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)». Το υποέργο αφορά την επανακατάρτιση ή/και αναβάθμιση των ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων έως 40.000 ανέργων, με την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών, και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν και υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU. Το υποέργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι έχουν επιλεχθεί μέσω δημόσιας πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α. Για τις ανάγκες του παρόντος υποέργου έχει δημιουργηθεί Ειδικό Μητρώο Παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης, στο οποίο ανήκει το ΚΔΒΜ ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ.


Το ΚΔΒΜ ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ υλοποιεί προγράμματα που αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες στην  κατηγορία των Πράσινων Δεξιοτήτων:

 1. 1. Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Φυσικές Καταστροφές
 2. 2. Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building
 3. 3. Κυκλική Οικονομία
 4. 4. Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 5. 5. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)


Το ΚΔΒΜ ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ υλοποιεί προγράμματα που αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες στην  κατηγορία των Ψηφιακών Δεξιοτήτων:

 1. 1.  Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
 2. 2.  Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 3. 3.  Online Branding και Επικοινωνία
 4. 4.  Βασικές Δεξιότητες Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
 5. 5.  Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
 6. 6.  Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
 7. 7.  Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 8. 8.  Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων STEM
 9. 9.  Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 10. 10. Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης
 11. 11. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 12. 12. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων