Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

Κατάρτιση ωφελούμενων προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας


Το ΚΔΒΜ2 ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΩΣΗ υλοποιεί πρόγραμμα Κατάρτισης, στο πλαίσιο της δράσης Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) /συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων με εποπτεύοντα φορέα την επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Δράσεων Τομέα Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)-Δημόσια Πρόσκληση 1/2021.

Τα Προγράμματα Θεωρητικής Κατάρτισης που έχουν διάρκεια έως 150 ώρες υλοποιούνται με τις μεθόδους της Ασύγχρονης & Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης.

Τα θεματικά αντικείμενα των τμημάτων έχουν ήδη προσδιοριστεί από τις επιλογές των ωφελούμενων. Η κατάρτιση οδηγεί υποχρεωτικά στην πιστοποίηση των γνώσεων που έχουν κατακτηθεί και των δεξιοτήτων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

 

Το πρόγραμμα προσανατολίζεται:

 • στην ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως ενδεικτικά οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα),
 • στην εργασία σε «προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου οι άνεργοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, 
 • στην αποσόβηση της περιθωριοποίησης των ανέργων, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους,
 • τα προγράμματα να συνδέονται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις πραγματικές εξατομικευμένες ανάγκες των ανέργων, οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, ώστε να έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία.

 

Δράση

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι), μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με τον ν. 4152/2013, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (επιβλέποντες φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων, σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 

Συγκεκριμένα, η δράση περιλαμβάνει:

 • Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
 • Πρόγραμμα θεωρητικής Κατάρτισης έως 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελούμενων.
 • Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελούμενων.

 

Αντικείμενα κατάρτισης

Η συμμετοχή στην κατάρτιση είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως 54 ετών και θα αφορά ενδεικτικά ένα από τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης ανάλογα με την επιλογή του ωφελούμενου:

 

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης θα είναι:

Α. Θεματικά Αντικείμενα Οριζόντιων δεξιοτήτων:

 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
 • Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων ( Διάρκεια 140 Ώρες)
 • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Διάρκεια 130 Ώρες) Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων (Διάρκεια 120 Ώρες)
 • Πρώτες Βοήθειες (Διάρκεια 130 Ώρες)
 • Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων (Διάρκεια 120 Ώρες)
 • Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media) (Διάρκεια 120 Ώρες)

 

Β. Θεματικά Αντικείμενα Εξειδικευμένων Δεξιότητων:

 • Επαγγελματίας Καθαριστής/Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων (Διάρκεια 130 Ωρών)
 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία (Διάρκεια 120 Ώρες)
 • Χειρισμός Εργαλειομηχανών (Διάρκεια 120 Ώρες)
 • Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου (120 Ώρες)
 • Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου - ψυχολογική στήριξη - δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας) (Διάρκεια 120 Ώρες)
 • Οικοδομικές Εργασίες - Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου (Διάρκεια 120 Ώρες)
 • Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διάρκεια 120 Ώρες)

 

Η Κατάρτιση θα λάβει χώρα με τη μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher).

Για την πιο ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας, διαβάστε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.